От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2084 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
РУ-ЕО-9-2017 АО 855 Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 г. Община Разград Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № РУ-10-ЕО/2017
МО-ЕО-9-2017 1402 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Ломˮ Сдружение с нестопанска цел "МИГ Лом" Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 9 - ЕО/2017
МО-ЕО-8-2017 1327 "Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: "Довеждащ водопровод за обект "Водоснабдяване на село Дъбова махала"" Община Брусарци За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-8-2017 6858 Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПР3) предвиждащ промяна предназначението на ПИ № 10135.5065.5, с площ 2000 кв.м, начин на трайно ползване – нива, трайно предназначение на територията – земеделска, м-ст „Патрабана”, землище гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с цел „изграждане на три-четири жилищни сгради и закусвалня“, и за част от масив 10135.5065, кв. 65 с обхват на имоти 10135.5065.3, 10135.5065.4, 10135.5065.5, 10135.5065.14, 10135.5065.15, 10135.5065.28, 10135.5065.29, 10135.5065.30, 10135.5065.31, 10135.5065.33, 10135.5065.34, 10135.5065.35, 10135.5065.36, 10135.5065.39, 10135.5065.40, всички с обща площ 23,847 дка Емануела Божидарова Вълканова;Александра Божидарова Вълканова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА-8/ЕО/2017
МО-ЕО-7-2017 1199 "Изменение на ОУП на община Видин в обхват на имот с № 068065, м. Блато, землище на с. Покрайна" Юлиян Любомиров Борисов За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-7-2017 5393 Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ No 053021 с площ 3.000 дка, находящ се в землището на с. Петров дол, общ. Провадия за промяна предназначението на земеделска земя за производствени и складови дейности Александър Варджиев; Димитър Варджиев За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА-7/ЕО/2017
МО-ЕО-6-2017 484 " ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 10971.510.24 по КК и КР на гр. Видин" "КЛАСИК 2000 ИНВЕСТ" ООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-6-2017 3221 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 012101, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, с площ 3.689 дка, в местност „Кайряка“, землище гр. Долни чифлик Христо Атанасов Христов; Ангел Иванов Иванов За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА-6/ЕО/2017
РУ-ЕО-5-2017 АО 653 Програма за управление на отпадъците на община Борово с период на действие 2017-2020 г. Община Борово Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № РУ-6-ЕО/2017
МО-ЕО-5-2017 630 Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ - Западна Стара планина - Копрен - Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци" Сдружение "МИГ - Западна Стара планина - Копрен - Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци" Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 5-ЕО/2017 г.