От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 1695 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
СО-ЕО-9-2016 08-00-7040 Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация за м. „бул. Източна тангента и прилежащи територии“ от Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе“, части от; м. „Левски - Зона Г“, м. „Левски - Зона В“, м. „Триъгълника - Ботевградско шосе“, м. „Ботевградско шосе - рамка“ и м. „Летищен комплекс - София“, район „Подуяне“ и район „Кремиковци“, Столична община Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № СО-46-ЕО/2015 г.
РУ-ЕО-9-2016 АО 2161 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Исперих СНЦ Местна Инициативна Група - Исперих Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
ПВ-ЕО-9-2016 ОВОС 475 Проект за ПУП-ПРЗ за ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща площ 14,109 дка БОЖИДАР СИМЕНОВ „ФРАШ - СОФИЯ" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Запитване
ВА-ЕО-9-2016 3134 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.533, с площ 1467 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение“, в местност „До село“, по кадастралната карта (КК) на с. Приселци, общ. Аврен ИВАН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ; КАТЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА - 9/ЕО/2016
СО-ЕО-8-2016 94-00-5422 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ № 418, кв. 25, район „Слатина“, Столична община „Технопарт“ ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № СО-47-ЕО/2015 г.
ПВ-ЕО-8-2016 ОВОС-467 Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“ – (изменение на структурна единица 605 Псп) с цел: "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“в ПИ 87669.23.7, по КК на с.Ясно поле, община „Марица“ Кмета на община „Марица“ Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Запитване
МО-ЕО-8-2016 1820 "Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Монтана" Община Монтана Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Запитване
ВА-ЕО-8-2016 1283 Подробeн устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.3.53 (номер по предходен план 000178), в землището на с. Близнаци, общ. Аврен Сурай Хюсеинов Камишлиев За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА - 8/ЕО/2016
СО-ЕО-7-2016 26-00-8324 Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-263 (ПИ с идентификатор № 68134.4083.263) и УПИ III-261 (ПИ с идентификатор № 68134.4083.788) от кв. 2В, м. „Младост 3, район „Младост”, гр. София ТД „Криейтив Билдинг“ ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № СО-48-ЕО/2015 г.
ПВ-ЕО-7-2016 ОВОС-454 „Стратегия за водено от общностите местно развитие“ Димитър Иванов Кмет на Община Марица Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Запитване