От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2443 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
ШУ-ЕО-9-2017 3050 ПУП-ПП (Парцеларен план) за трасета на линейни обекти на техническата инфаструктура извънурбанизираната територия с цел „Допълнително водоснабдяване от водоснабдителната система-язовир Тича“- с. Миланово, с. Мокреш, с. Златар и с. Суха река, община Велики Преслав“ Община Велики Преслав За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ШУ-08-ЕО/2017г.
ХА-ЕО-9-2017 ПД-440 Програма за опазване на околната среда 2017 - 2020 г. на община Минерални бани Община Минерални бани Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
СО-ЕО-9-2017 94-00-848 Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.3.669, м. „Фурните”, с. Бели Искър, община Самоков Петко Марински За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № СО-7-ЕО/2017 г.
РУ-ЕО-9-2017 АО 855 Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 г. Община Разград Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № РУ-10-ЕО/2017
ПВ-ЕО-9-2017 ОВОС-872 ЗАДАНИЕ ЗА ОУП НА ОБЩИНА СОПОТ ОБЩИНА СОПОТ КМЕТ ДЕЯН ДОЙНОВ Общински Задължителна ЕО Текуща на Етап Уведомяване
МО-ЕО-9-2017 1402 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Ломˮ Сдружение с нестопанска цел "МИГ Лом" Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 9 - ЕО/2017
ВА-ЕО-9-2017 6410 Проект на – Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (П3) предвиждащ промяна предназначението на ПИ № 72624.386.40, с площ 3.244 дка, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, трайно предназначение на територията – земеделска, землище гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, в „за ПСД – обект за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“ Мюмюн Исмаил Изет За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА - 9/ЕО/2017
БС-ЕО-9-2017 ПД-2015 Изменение на Общ устройствен план ОУП на гр. Бургас в частта на границата между Устройствени зони 6 (Оз и 7) Пп за включване на ПИ № 07079.4.968 по КК на гр. Бургас от УЗ 6 (Оз към УЗ 7) Пп" с възложител: Община Бургас Община Бургас Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № БС-14-ЕО
ШУ-ЕО-8-2017 1116 ПУП-План за застрояване на ПИ № 017030 в землището на с. Малоградец, общ. Антоново за изграждане на комплекс от жилищни сгради и Парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване на имота, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди С*З*С* За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ШУ-11-ЕО/2017г.
ХА-ЕО-8-2017 ПД-439 Програма за управление на отпадъците 2017 - 2020 г. Община Свиленград Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ХА-6ЕО/2017 г.