От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 1936 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
МОСВ-ЕО-9-2016 04-00-1304 Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла" Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ЕО-14/2016
ШУ-ЕО-9-2016 3239 Общ устройствен план на Община Каспичан Община Каспичан Общински Задължителна ЕО Прекратена с решение № ШУ-07-П/2016г.
ХА-ЕО-9-2016 ПД-458 „Изменение на действащия ПУП – ПРЗ на гр. Крумовград, за кв. 100, 101 и 102 (жилищно-казармен район), които ще се преустройват в два нови квартала – 110 и 111, в които ще се обособяват нови урегулирани поземлени имоти” ОБЩИНА КРУМОВГРАД За по-малки територии Приключила с решение № ХА-6-ЕО/2016г.
СО-ЕО-9-2016 08-00-7040 Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация за м. „бул. Източна тангента и прилежащи територии“ от Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе“, части от; м. „Левски - Зона Г“, м. „Левски - Зона В“, м. „Триъгълника - Ботевградско шосе“, м. „Ботевградско шосе - рамка“ и м. „Летищен комплекс - София“, район „Подуяне“ и район „Кремиковци“, Столична община Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № СО-46-ЕО/2015 г.
РУ-ЕО-9-2016 АО 2161 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Исперих СНЦ Местна Инициативна Група - Исперих Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № РУ-6-ЕО-2016
ПН-ЕО-9-2016 2851 Стратегия за местно развитие на МИГ - Белене-Никопол. Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ПН ЕО 6 / 2016
ПЕ-ЕО-9-2016 94-00-688 проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 65365.27.52 в местността „Ридо“ по Кадастралната карта (КК) на гр. Сапарева баня, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – „Жс“, с цел изграждане на две сгради за обществено предназначение „Офисни сгради“ Димитър Костадинов Мутавджийски За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ПЕ-15-ЕО/2016
ПВ-ЕО-9-2016 ОВОС 475 Проект за ПУП-ПРЗ за ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща площ 14,109 дка БОЖИДАР СИМЕНОВ „ФРАШ - СОФИЯ" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ПВ-14-ЕО/2016
МО-ЕО-9-2016 2198 "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 10971.511.218 по КК на гр. Видин, урегулиран в УПИ VI "за производствено складова дейност", кв. 564, гр. Видин Малина Илкова Борисова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 10-ЕО/2016 г.
ВА-ЕО-9-2016 3134 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.533, с площ 1467 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение“, в местност „До село“, по кадастралната карта (КК) на с. Приселци, общ. Аврен ИВАН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ; КАТЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА - 9/ЕО/2016