От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2016 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
РУ-ЕО-4-2017 АО 716 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група “Бяла-Борово 2016” СНЦ МИГ Бяла-Борово 2016 Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
РУ-ЕО-3-2017 АО 641 Програма за опазване на околната среда, включваща Раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. община Дулово Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
МО-ЕО-3-2017 395 "Програма за опазване на околната среда в община Ружинци за периода 2016 - 2020 г." с включен раздел "Програма за управление на отпадъците" Община Ружинци Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 2-ЕО/2017 г.
МО-ЕО-2-2017 448 "Проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхват поземлен имот с идентификатор 10971.86.34 по КК и КР на гр. Видин" "Солей Груп" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
МОСВ-ЕО-1-2017 05-08-6906 Актуализация на Плана за управление на Природен парк "Витоша" за периода 2015-2024 г., включително разработване на геобаза данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк "Витоша" Дирекция на Природен парк "Витоша" Регионален Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ШУ-ЕО-1-2017 338 Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „МИГ Антоново-Омуртаг“, която се разработва за периода 2017-2020г. СНЦ „МИГ Антоново-Омуртаг“ Областен Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ШУ-02-ЕО/2017г.
СО-ЕО-1-2017 08-00-9680 Общ устройствен план на Община Горна Малина Община Горна Малина Общински Задължителна ЕО Приключила с решение № СО-01-01/2017 г.
РУ-ЕО-1-2017 АО 250 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група “Тутракан-Сливо поле” за периода 2017-2023 г. Местна Инициаивна Група ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
ПЕ-ЕО-1-2017 05-00-106 Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) - Разметаница, за периода до 2020 г., с териториален обхват община Бобов дол и община Дупница (без града в строителните му граници“ Сдружение с обществено полезна дейност „Местна инициативна група Разметаница“ За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ПЕ-1-ЕО/2017
ПВ-ЕО-1-2017 ОВОС 1973 ПУП-ПРЗ за „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване инж. Пламен Спасов кмет на Община „Родопи“ Пловдив За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване