От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2927 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
МОСВ-ЕО-9-2018 ЕО-17 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за периода до 2030 г. дирекция "ПИК", Министерство на околната среда и водите Национален Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ШУ-ЕО-9-2018 УПП-2 Актуализация на Програмата за управление на отпадъците на Община Каолиново за периода 2015-2020 г. Община Каолиново Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ШУ-05-ЕО/2018г.
СО-ЕО-9-2018 9807-15489 Подробен устройствен план - Парцеларен план и План за застрояване (ПУП-ПП и ПЗ) за поземлени имоти №№ 000469, 000574, 640597 и 640766 по КВС на гр. Етрополе, община Етрополе "ВЕЦ - С" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
РУ-ЕО-9-2018 АО 1425 Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване УПИ III-2674, кв. 152 по регулационния план на град Бяла, с цел отреждане на имота за предимно производствена зона (Пп) и изграждане на склад за съхранение и преработка на плодове М. Гаджева За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Прекратена с решение № РУ-16-П/2018
ПВ-ЕО-9-2018 ОВОС-329 ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначението на имот № 011448, местност „Бунар йолу“ с площ 27154 кв.м. в землището на с. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив с цел: Цех за производство печатни платки и ролки и други печатни материали (печатни форми, клишета), използвани в печатарството, както и оформление, изготвяне на плаки за печат, оформяне на цилиндри за релефен печат. Борислав Аргиров,Марияна Аргирова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ПВ-12-ЕО/2018
МО-ЕО-9-2018 3326 Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 10971.61.11 по КК и КР на гр. Видин Анатоли Гошов Георгиев За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 8-ЕО/2018
ВА-ЕО-9-2018 26-00-5178 ПУП-ПЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 58445.140.1005, М-Т "ПАЗАРЛИЯТА-II", ЗЕМЛ. СЕЛО ПРИСЕЛЦИ, ОБЩИНА АВРЕН,ОБЛАСТ ВАРНА СИТХАКОЛ СИТИ ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № 31
МОСВ-ЕО-8-2018 НСЗП-296 Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за обект "Ново рибарско пристанище гр. Созопол-терминал 2" Община Созопол За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ЕО-1/2018 г.
ШУ-ЕО-8-2018 УПП-1 Актуализация на Програмата за управление на отпадъците на Община Венец за периода 2015-2020 г. Община Венец Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ШУ-04-ЕО/2018г.
СО-ЕО-8-2018 4015 Изменение на Общ Устройствен план (ИОУП) на град Самоков и крайградската територия и изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за част от територията на кв. 206а и обособяване на нов кв. 206д по плана на гр. Самоков Община Самоков За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване