От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 3152 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
ПВ-ЕО-9-2019 ОВОС-700 Изменение на ОУП на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 314-Жм по КК на с. Крислово, за разширение на регулацията, включване в строителните граници на ЗРП на част от ПИ № 39918.7.1 по КК на с. Крислово ОБЩИНА „МАРИЦА“ Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
МО-ЕО-9-2019 1462 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.61.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, м. Герена, обл. Видин „БУЛПЕТРОЛ ИНВЕСТˮ ООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-9-2019 26-00-5929 Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „изграждане на малка винарна“ в ПИ 69300.19.24, с трайно предназначение на територията-земеделска земя, с начин на трайно ползване-нива, землище с. Стожер, общ. Добричка " М-Агро" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА-9/ЕО/2019
БС-ЕО-9-2019 ПД-797 Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.831.176 по регулационния план на "Лесопарк Росенец", гр. Бургас, общ. Бургас, с възложител: "Жит Истейтс" ЕООД "Жит Истейтс" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № БС-9-ЕО
ПВ-ЕО-8-2019 ОВОС-737 Проект за изменение на ОУП на Община „Марица“, в обхвата на структурни единици 307, 309, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 336, 337, 338 и 343-Смф (смесена многофункционална структурна единица) за масиви 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по кадастралната карта на с. Калековец и част от масив 4 по кадастрална карта на с. Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за създаване на селищно образувание с наименование: „Високотехнологичен парк“ - Пловдив ОБЩИНА МАРИЦА Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ПВ-10-ЕО/2019
МО-ЕО-8-2019 1076 Изменение на действащ ОУП на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100, местност Блато, землище с. Покрайна, общ. Видин, като територията, попадаща в имота се преотреди от „Съпътстващо транспортно изолационно озеленяванеˮ в „Обществено обслужващи функцииˮ Валерия Лозанова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 8-ЕО/2019
ВА-ЕО-8-2019 94-00-7087 Частично изменение на ОУП и проект за ПУП-ПЗ за „жилищно строителство“ в ПИ 72624.123.77, местност „Двор край село“, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич С. Дженкова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
БС-ЕО-8-2019 ПД-835 ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 095001, м. "Свинарника", земл. на с. Лясково, общ. Айтос, с възложител: Георги Касабов Георги Касабов За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
СО-ЕО-16-2019 4515 План за дейсвие за Зелен град на град София (ПДЗГ) Столична община Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
СО-ЕО-40-2017 9126 Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018-2027г. Йорданка Фандъкова Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № СО-4-ЕО/2018