От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2577 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
СО-ЕО-4-2018 12941 Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) от о.т.12а до о.т.21б и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.101, м. „Дяволско круше”, с. Казичене, район „Панчарево”, Столична община Васил Рангелов Дойчинов За по-малки територии Текуща на Етап Уведомяване
СО-ЕО-3-2018 12921 Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ XXI-11 „за жилищни нужди“, УПИ XXII-11 „за жилищни нужди“, УПИ XXIII-11 „за жилищни нужди“ и УПИ XXIV-11 „за жилищни нужди“, кв. 75, землище на с. Равно поле и ПУП-ИПРЗ на УПИ XIX-11 „за жилищни нужди“ и УПИ XX-11 „за жилищни нужди“, кв. 75, землище на с. Равно поле за образуване на нов УПИ XIХ-11 „за промишлени, складови и търговски дейности“, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИК ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ПВ-ЕО-3-2018 ОВОС-82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА МАРИЦА,касаещо разширение на структурна единица 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по КК на с. ВОЙВОДИНОВО, местност „ВЕЛЬОВИЦА”, oбщина МАРИЦА, oбласт ПЛОВДИВ, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение в поземлени имоти с идентификатори № 11845.26.11, № 11845.27.10 и част от 11845.27.50 (общински полски път) за изграждане на:„Производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция ОБЩИНА ,, МАРИЦА''-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
СО-ЕО-2-2018 349 Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура за газификация на кв. 119, кв. 134 и кв. 143 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец ПРАВЕЦГАЗ-1” АД За по-малки територии Текуща на Етап Уведомяване
ПВ-ЕО-2-2018 ОВОС-89 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на земеделска земя ,,БАЧИ-А-С.2009'' ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-2-2018 7404 Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04426.25.141, с площ 4 960 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, в село Близнаци, община Аврен, с цел отреждане: “за конна база и обслужващи сгради“ Марияна Тодорова Коркинова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
БС-ЕО-2-2018 ПД-103 „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв. 4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” гр. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ШУ-ЕО-1-2018 6512 Общ устройствен план на Община Смядово Община Смядово Общински Задължителна ЕО Текуща на Етап Задание
ХА-ЕО-1-2018 ПД-45 Изменение на общ устройствен план на град Кърджали Община Кърджали Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ХА-1ЕО/2018
СО-ЕО-1-2018 4544 Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларен план на довеждащата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП), като част от Комплексен проект за ПИ 23039.8.346, 23039.8.347, 23039.7.466, 23039.7.467 и 23039.7.210 по КК на с. Доспей, община Самоков Община Самоков За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване