От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2050 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
РУ-ЕО-6-2017 АО 5668 Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на имот с номер 091026 в землището на с. Табачка, общ. Иваново, предвиждащ създаване на устройствена основа за изграждане на сграда за рекреация и спорт и басейн А. Байерл За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
МО-ЕО-6-2017 484 " ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 10971.510.24 по КК и КР на гр. Видин" "КЛАСИК 2000 ИНВЕСТ" ООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
РУ-ЕО-5-2017 АО 653 Програма за управление на отпадъците на община Борово с период на действие 2017-2020 г. Община Борово Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № РУ-6-ЕО/2017
МО-ЕО-5-2017 630 Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ - Западна Стара планина - Копрен - Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци" Сдружение "МИГ - Западна Стара планина - Копрен - Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци" Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 5-ЕО/2017 г.
ШУ-ЕО-4-2017 742 Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на Община Венец и Община Каолиново, която се разработва за периода 2017-2020г. Община Каолиново Областен Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ШУ-05-ЕО/2017г.
РУ-ЕО-4-2017 АО 716 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група “Бяла-Борово 2016” СНЦ МИГ Бяла-Борово 2016 Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
МО-ЕО-4-2017 526 "Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци за периода 2017- 2020 г." Община Бойчиновци Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 4-ЕО/2017
МОСВ-ЕО-3-2017 ЕО-7 Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Брацигово-Кричим Сдружение "Местна инициативна група Брацигово-Кричим" Регионален Текуща на Етап Основни данни
ШУ-ЕО-3-2017 597 Програма за управление на отпадъците на Община Смядово за периода 2017-2020г. Община Смядово Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ШУ-06-ЕО/2017г.
РУ-ЕО-3-2017 АО 641 Програма за опазване на околната среда, включваща Раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. община Дулово Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване