От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2705 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
СО-ЕО-9-2018 9807-15489 Подробен устройствен план - Парцеларен план и План за застрояване (ПУП-ПП и ПЗ) за поземлени имоти №№ 000469, 000574, 640597 и 640766 по КВС на гр. Етрополе, община Етрополе "ВЕЦ - С" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ПВ-ЕО-9-2018 ОВОС-329 ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначението на имот № 011448, местност „Бунар йолу“ с площ 27154 кв.м. в землището на с. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив с цел: Цех за производство печатни платки и ролки и други печатни материали (печатни форми, клишета), използвани в печатарството, както и оформление, изготвяне на плаки за печат, оформяне на цилиндри за релефен печат. Борислав Аргиров,Марияна Аргирова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-9-2018 26-00-5178 ПУП-ПЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 58445.140.1005, М-Т "ПАЗАРЛИЯТА-II", ЗЕМЛ. СЕЛО ПРИСЕЛЦИ, ОБЩИНА АВРЕН,ОБЛАСТ ВАРНА СИТХАКОЛ СИТИ ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
СО-ЕО-8-2018 4015 Изменение на Общ Устройствен план (ИОУП) на град Самоков и крайградската територия и изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за част от територията на кв. 206а и обособяване на нов кв. 206д по плана на гр. Самоков Община Самоков За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
РУ-ЕО-8-2018 АО - 2551 Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-70, кв. 98 по плана на с. Горно Абланово, общ. Борово с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъдна сграда, гараж със склад и работилница ЕТ „РЕАЛНОСТ – ТОДОР ЗЛАТЕВ – ВЕЛИКА ВЕНКОВА“ За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ПВ-ЕО-8-2018 ОВОС-280 Изменение на ОУП на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 252 –Жм по кадастралната карта на общ.Марица,обл.Пловдив, с.Строево,местност Капиница,включваща поземлени имоти с идентификатори №69874.132.4 и №69874.132.6 собственост на Димчо Димов,Марияна Димова и Марин Манчев,и част от поземлен имот №69874.132.18,с цел: Жилищно застрояване. Димчо Димов,Марияна Димова,Марин Манчев За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-8-2018 7262 Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с номера: 081013;081014; 081002; 081003; 081005; част от 081006; 081007; 081008; 081009; 081010 и 081011 с цел отреждането им „за курорстно стройтество“; ПИ с номер 081004 с цел отрежаднето му „за обслужващи дейности“; част от ПИ с номер 081006 и част от ПИ с номер 081012 – „за трафопост“, разположени в масив 81, и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 13, по плана на местност „Ешекчия“, в землището на село Константиново, община Варна СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № 23
СО-ЕО-7-2018 14829 Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ИПУР и ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 04234.6985.874 и 04234.6985.875 по КККР на с. Бистирца, район „Панчарево“, Столична община Д.С.И и Т.Б.Г За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
РУ-ЕО-7-2018 АО 1524 Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 009004 в землището на град Мартен с цел определяне на режим на застрояване за предимно производствена зона-Пп с ограничителни линии на застрояване за "Паркинг за тежкотоварни автомобили" В.И. За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ПВ-ЕО-7-2018 ОВОС-264 ПУП-ПРЗ за УПИ 19.230 (ПИ № 19.230) и образуване на два нови УПИ: УПИ 19.244 - Сервиз за селскостопанска техника и УПИ 19.245 – „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ - открит автосалон. „МЕРГЕЛ-06” ООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ПВ-11-ЕО/2018