От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2144 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
ШУ-ЕО-9-2017 3050 ПУП-ПП (Парцеларен план) за трасета на линейни обекти на техническата инфаструктура извънурбанизираната територия с цел „Допълнително водоснабдяване от водоснабдителната система-язовир Тича“- с. Миланово, с. Мокреш, с. Златар и с. Суха река, община Велики Преслав“ Община Велики Преслав За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
РУ-ЕО-9-2017 АО 855 Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 г. Община Разград Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № РУ-10-ЕО/2017
МО-ЕО-9-2017 1402 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Ломˮ Сдружение с нестопанска цел "МИГ Лом" Общински Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 9 - ЕО/2017
ВА-ЕО-9-2017 6410 Проект на – Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (П3) предвиждащ промяна предназначението на ПИ № 72624.386.40, с площ 3.244 дка, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, трайно предназначение на територията – земеделска, землище гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, в „за ПСД – обект за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“ Мюмюн Исмаил Изет За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА - 9/ЕО/2017
ШУ-ЕО-8-2017 1116 ПУП-План за застрояване на ПИ № 017030 в землището на с. Малоградец, общ. Антоново за изграждане на комплекс от жилищни сгради и Парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване на имота, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди С*З*С* За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
МО-ЕО-8-2017 1327 "Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: "Довеждащ водопровод за обект "Водоснабдяване на село Дъбова махала"" Община Брусарци За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 10-ЕО/2017
ВА-ЕО-8-2017 6858 Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПР3) предвиждащ промяна предназначението на ПИ № 10135.5065.5, с площ 2000 кв.м, начин на трайно ползване – нива, трайно предназначение на територията – земеделска, м-ст „Патрабана”, землище гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с цел „изграждане на три-четири жилищни сгради и закусвалня“, и за част от масив 10135.5065, кв. 65 с обхват на имоти 10135.5065.3, 10135.5065.4, 10135.5065.5, 10135.5065.14, 10135.5065.15, 10135.5065.28, 10135.5065.29, 10135.5065.30, 10135.5065.31, 10135.5065.33, 10135.5065.34, 10135.5065.35, 10135.5065.36, 10135.5065.39, 10135.5065.40, всички с обща площ 23,847 дка Емануела Божидарова Вълканова;Александра Божидарова Вълканова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА-8/ЕО/2017
ШУ-ЕО-7-2017 1115 ПУП-План за застрояване на ПИ № 017029 в землището на с. Малоградец, общ. Антоново за изграждане на комплекс от жилищни сгради и Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване на имота, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди С*З*С* За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
МО-ЕО-7-2017 1199 "Изменение на ОУП на община Видин в обхват на имот с № 068065, м. Блато, землище на с. Покрайна" Юлиян Любомиров Борисов За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № МО 11-ЕО/2017
ВА-ЕО-7-2017 5393 Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ No 053021 с площ 3.000 дка, находящ се в землището на с. Петров дол, общ. Провадия за промяна предназначението на земеделска земя за производствени и складови дейности Александър Варджиев; Димитър Варджиев За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № ВА-7/ЕО/2017