От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 2662 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Вид териториален обхват Приложима процедура Статус
СО-ЕО-9-2018 9807-15489 Подробен устройствен план - Парцеларен план и План за застрояване (ПУП-ПП и ПЗ) за поземлени имоти №№ 000469, 000574, 640597 и 640766 по КВС на гр. Етрополе, община Етрополе "ВЕЦ - С" ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ПВ-ЕО-9-2018 ОВОС-329 ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначението на имот № 011448, местност „Бунар йолу“ с площ 27154 кв.м. в землището на с. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив с цел: Цех за производство печатни платки и ролки и други печатни материали (печатни форми, клишета), използвани в печатарството, както и оформление, изготвяне на плаки за печат, оформяне на цилиндри за релефен печат. Борислав Аргиров,Марияна Аргирова За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-9-2018 26-00-5178 ПУП-ПЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 58445.140.1005, М-Т "ПАЗАРЛИЯТА-II", ЗЕМЛ. СЕЛО ПРИСЕЛЦИ, ОБЩИНА АВРЕН,ОБЛАСТ ВАРНА СИТХАКОЛ СИТИ ЕООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
СО-ЕО-8-2018 4015 Изменение на Общ Устройствен план (ИОУП) на град Самоков и крайградската територия и изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за част от територията на кв. 206а и обособяване на нов кв. 206д по плана на гр. Самоков Община Самоков За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
ПВ-ЕО-8-2018 ОВОС-280 Изменение на ОУП на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 252 –Жм по кадастралната карта на общ.Марица,обл.Пловдив, с.Строево,местност Капиница,включваща поземлени имоти с идентификатори №69874.132.4 и №69874.132.6 собственост на Димчо Димов,Марияна Димова и Марин Манчев,и част от поземлен имот №69874.132.18,с цел: Жилищно застрояване. Димчо Димов,Марияна Димова,Марин Манчев За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-8-2018 7262 Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с номера: 081013;081014; 081002; 081003; 081005; част от 081006; 081007; 081008; 081009; 081010 и 081011 с цел отреждането им „за курорстно стройтество“; ПИ с номер 081004 с цел отрежаднето му „за обслужващи дейности“; част от ПИ с номер 081006 и част от ПИ с номер 081012 – „за трафопост“, разположени в масив 81, и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 13, по плана на местност „Ешекчия“, в землището на село Константиново, община Варна СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
СО-ЕО-7-2018 14829 Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ИПУР и ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 04234.6985.874 и 04234.6985.875 по КККР на с. Бистирца, район „Панчарево“, Столична община Д.С.И и Т.Б.Г За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Преценяване
ПВ-ЕО-7-2018 ОВОС-264 ПУП-ПРЗ за УПИ 19.230 (ПИ № 19.230) и образуване на два нови УПИ: УПИ 19.244 - Сервиз за селскостопанска техника и УПИ 19.245 – „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ - открит автосалон. „МЕРГЕЛ-06” ООД За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване
ВА-ЕО-7-2018 6145 Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и улици от о.т.366а, до о.т. 197, от о.т. 337а до о.т. 361, от о.т.361 през о.т. 369, до о.т. 336а, от о.т. 361, през о.т. 356 до о.т. 360, от о.т. 356 през о.т. 350 до о.т. 378, от о.т. 352, до о.т. 349, от о.т. 348 до о.т. 335 от о.т. 347 до о.т. 388, по плана на местност "Кара тепе", квартал „Виница“, град Варна, община Варна Георги Траянов Милев За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Приключила с решение № 4
СО-ЕО-6-2018 161 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 31187.69.1, м. „Заградня”, с. Златуша, община Божурище А.Е.В и В.Е.И За по-малки територии Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Текуща на Етап Уведомяване