От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 20378 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Приложима процедура Статус
БД - ОВОС - 75 - 2017 533 “Изграждане на терен за загробване на умрели животни в поземлени имот с идентификатор 61813.670.254 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ ОБЩИНА РАЗЛОГ Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №14-АПК/2017 г.
БД - ОВОС - 142 - 2016 4097 „Изграждане на спортни съоръжения и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 02676.1.929 и площ 20.840 дка и 02676.1.930 с площ 37.134 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“ Община Банско Подлежи на задължителна ОВОС Прекратена с решение № №БД-59-П/2016
БД - ОВОС - 121 - 2016 3752 “Създаване на насаждения от боровинки в имот № 007007, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“ „КООП-1“ ЕООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №19-АПК/28.10.2016
БД - ОВОС - 120 - 2017 2513 МВЕЦ "Киселец" на р.Сугаревска, землището на с.Сугарево, община Сандански "Фурнир - пласт" ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-61-П/2017 г.
БД - ОВОС - 111 - 2017 2032 „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет до 2 тона овче мляко и производство на млечни изделия от овце – кисело и прясно мляко, кашкавал, сирене и извара в имот № 200235 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“ „ЕКОМИЛК БГ“ ЕООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-57-П/2017 г.
БД - ОВОС - 109 - 2017 1366 „Изграждане на мандра в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ „ВЛАДОГРУП“ ЕООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-56-П/2017 г.
БД - ОВОС - 103 - 2017 2334 “Изграждане на тир паркинг в поземлени имоти №024058 и №024059 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“ МАРТИН ВАСИЛЕВ Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-54-П/2017 г.
БД - ОВОС - 102 - 2017 2019 „Изграждане на птицекланица в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ "Флора 2 Лайф" ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-53-П/2017 г.
БД- ОВОС - 112 - 2016 3323 „Изграждане на животновъдна ферма, кланичен пункт и мандра в поземлен имот №019009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ Димитър Стоянов Павлов Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № БД-47-П/2016
БД - ОВОС - 84 - 2017 1295 “Изграждане на компостираща инсталация в поземлен имот №111012 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград „ по процедура BG 16М10Р002-2-002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, финансирана по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020“ Община Гърмен Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-48-П/2017 г.