От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 17916 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Приложима процедура Статус
БД - ОВОС - 75 - 2017 533 “Изграждане на терен за загробване на умрели животни в поземлени имот с идентификатор 61813.670.254 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ ОБЩИНА РАЗЛОГ Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №14-АПК/2017 г.
БД - ОВОС - 142 - 2016 4097 „Изграждане на спортни съоръжения и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 02676.1.929 и площ 20.840 дка и 02676.1.930 с площ 37.134 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“ Община Банско Подлежи на задължителна ОВОС Прекратена с решение № №БД-59-П/2016
БД - ОВОС - 121 - 2016 3752 “Създаване на насаждения от боровинки в имот № 007007, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“ „КООП-1“ ЕООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №19-АПК/28.10.2016
БД- ОВОС - 112 - 2016 3323 „Изграждане на животновъдна ферма, кланичен пункт и мандра в поземлен имот №019009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ Димитър Стоянов Павлов Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № БД-47-П/2016
БД - ОВОС - 84 - 2017 1295 “Изграждане на компостираща инсталация в поземлен имот №111012 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград „ по процедура BG 16М10Р002-2-002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, финансирана по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020“ Община Гърмен Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-48-П/2017 г.
БД - ОВОС - 66 - 2017 442 „Изграждане на птицекланица в поземлен имот № 054009, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ „ФЛОРА 2 ЛАЙФ“ ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № БД-43-П/2017
БД - ОВОС - 60 - 2017 4398 „Изграждане на кравеферма в имот № 002219, местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ Мохарем Хаджи Прекратена с решение № БД-39-П/2017
БД - ОВОС - 43 - 2017 3983 „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от участък „Зад дигата“ на находище „Вълково“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“ „БИСТРИЦА“ ООД Прекратена с решение № БД-23-П/2017
БД - ОВОС - 41 - 2017 201 “Реконструкция на път BLG1181 и BLG1176 към местността „Рупите“, община Петрич, област Благоевград“ Община Петрич Прекратена с решение № БД-22-П/2017
БД - ОВОС - 02 - 2017 4706 „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“ „ХРИС-БУЖ“ ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-02-П/2017