От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 13539 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Приложима процедура Статус
БД - ОВОС - 121 - 2016 3752 “Създаване на насаждения от боровинки в имот № 007007, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“ „КООП-1“ ЕООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №19-АПК/28.10.2016
БД- ОВОС - 112 - 2016 3323 „Изграждане на животновъдна ферма, кланичен пункт и мандра в поземлен имот №019009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ Димитър Стоянов Павлов Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № БД-47-П/2016
БД-ОВОС - 103 - 2016 2163 “Изграждане на рибовъдно стопанство - запазване на заварен строеж – 2 бр. рибарници и 3 бр. сгради в имот № 000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“ "Ванико - 2015" ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № БД-45-П/2016
СЗ-ОВОС-121-ПР-2015 4762 Изграждане на генераторна станция за производство на азот в УПИ XXXI-8707, кв. 31 по плана за гр. Казанлък, общ. Казанлък. "М+С ХИДРАВЛИК" АД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СЗ-121-ПР/2015
СЗ-ОВОС-110-ПР-2015 4933 Засаждане на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване на площ от 21, 1969 ха в имоти с №№ 011001; 011003; 011006; 011014; 011016; 011017; 011019; 011020; 011021; 011024; 011025; 011026; 011027; 011028; 011029; 011030; 011031; 011032; 011033; 011034; 011035; 011036; 011037; 01108; 011039; 011040; 011041; 012001; 012002; 012003; 012004; 012005; 012007; 012008; 012009; 012010; 012012; 014003; 014004; 014005; 014006; 014007; 014008; 014009; 014012; 014013; 015001; 015002; 015003; 015004; 015005; 015006; 015007; 015008; 015009 и 015010 разположени в местностите "Ченгеля" и "Старите лозя" в землището на с. Горно Александрово, общ. Сливен. "МАРВИН" ООД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СЗ-110-ПР/2015
СЗ-ОВОС-109-ПР-2015 4655 Монтиране на 4 броя хоризонтални резервоари, всеки с обем 50 м3 за съхранение на пътен битум, инсталация за подгряване, товаро-разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка в поземлен имот № 77476.507.58 от землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора. "ЗАРА - ГАЗ" ООД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СЗ-109-ПР/2015
ПН - ОВОС -117-2008 4509 "Трасе за въздушно електрозахранване на обект:"Трошачно промивно - пресевна инсталация" "Огнеупорни глини"АД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № ПН 125 ПР / 2008
СО-ОВОС-45-ПР-2007 08-00-7964 " Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води" в имот № 082009, с. Челопеч,"Реконструиране и разширяване на водопроводна и канализационна система на община Челопеч Община Челопеч Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СО-45-ПР/2007
СЗ-ОВОС-74-ПР-2015 1549 Изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод Ф110 HDPE от точка за водовземане - съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения в ПИ с идент. 30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237, 30990.29.238, 30990.29.239, 30990.29.240, 30990.30.14, 30990.30.15, 30990.30.16, 30990.30.30, 30990.30.32 и 30990.30.26 в местността "Черкезица" по кадастралната карта на с. Злати войвода, общ. Сливен. "Експрес Груп - Т" ЕООД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СЗ-74-ПР/2015
СЗ-ОВОС-43-ПР-2015 3023 Изграждане на зайцеферма в УПИ V - 153 и VI - 153, кв. 49 по плана на с. Симеоново, общ. Тунджа Юлия Байчева Байчева Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СЗ-43-ПР/2015