Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М” АД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Езерото” (728.4 дка), разположена в земли-щата на с. Мартиново и гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана”
Входящ номер 3458
Дата 27.08.2015
Местоположение Област Монтана
Община Чипровци
Населено място Чипровци
Местоположение Област Монтана
Община Чипровци
Населено място Мартиново
Компетентен орган Номер на досие МО-ОВОС-44-2015
Компетентен орган РИОСВ-Монтана
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Езерото” (728.4 дка), разположена в земли-щата на с. Мартиново и гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана”
Уведомление
Дата на получаване 27.08.2015
Внесено в РИОСВ-Монтана
Становищa от БД Становищa от БД Компетентна БД БДДР
Допустимост на ИП Допустимо
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Допустимост на ИП Допустимо
Поискано ли е ДОСВ да
Попада в защитена зона/зони BG0002002 Западен Балкан
В близост до защитена зона/зони
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на задължителна ОВОС
Позиции по Приложение 1 от ЗООС 34.
Позиции по Приложение 2 от ЗООС
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 30.09.2015
Писмо
Консултации Задание за ОВОС Задание за ОВОС Входящ номер 4326
Дата на внасяне 30.09.2016
Становище по заданието Становище по заданието Дата на отговор 20.10.2016
Оценяване Оценяване на качеството на доклада по ОВОС Оценяване на качеството на доклада по ОВОС Дата на получаване на искането за издаване на решение по ОВОС 26.06.2017
Характер на оценката на ДОВОС положителна
Характер на оценката на ДОСВ положителна
Оценка на качеството на ДОВОС, ДОСВ и НДНТ № на писмо 1949
Дата на писмо 28.07.2017
Писмо
Обществено обсъждане Обществено обсъждане Уведомяване на компетентния орган за обществено обсъждане Дата на получаване 19.09.2017
Лице за контакти Светослав Иванов
Обществени обсъждания Дата на общественото обсъждане 20.10.2017
Място и час 14 ч. в сградата на кметство Мартиново; 16 ч. в сградата на община Чипровци
Обява Дата на обявата 19.09.2017
Оповестяване в-к "Монт прес", бр. 36/19.09 - 25.09.2017
Обява
Документация Документация по ОВОС
Документация по ОСВ
Резултат от обществено обсъждане Постъпили становища и предложения
Становище на възложителя след обществено обсъждане Дата на представяне на компетентния орган 27.10.2017
Становище
Решение Заседание на ВЕЕС/ЕЕС Заседание на ВЕЕС/ЕЕС Дата на заседанието 27.11.2017
Експертен съвет ЕЕС
Решение по ОВОС Решение № на решение МО 2-7/2017
Дата на решението 04.12.2017
Характер на решението одобряване
Решение
Предоставяне и оповестяване на решението Дата на предоставяне на възложителя 04.12.2017
Писмо за предоставяне на възложителя
Дата на получаване от възложителя 06.12.2017
Дата на публикуване на интернет страницата на МОСВ 05.12.2017
Дата на публикуване в средства за масова информация 08.12.2017
Публикувано в средства за масова информация в-к "24 часа"
Дата на предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване 04.12.2017
Писмо за предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване