Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име "ВЕЦ Своге"ЕООД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 МВЕЦ в руслото на реката на територията на Община Своге и Община Мездра
Входящ номер 05-08-1786
Дата 21.07.2003
Местоположение Област София
Община Своге
Населено място Заноге
Компетентен орган Номер на досие МОСВ-ОВОС-27-2003
Компетентен орган МОСВ
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 МВЕЦ в руслото на реката на територията на Община Своге и Община Мездра
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на задължителна ОВОС
Позиции по Приложение 1 от ЗООС
Позиции по Приложение 2 от ЗООС
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 18.07.2003
Искане
Информация за преценяване
Допълнителна информация Допълнителна информация Поискана на 07.08.2003
Внесена на 20.02.2004
Допълнителна информация
Решение Решение № на решение 5-ПР/ 2004
Дата на решението 19.03.2004
Поискана ли е ОВОС да
Поискана ли е ОСВ не
Дата на влизане в сила 03.04.2004
Решение
Консултации Задание за ОВОС Задание за ОВОС Входящ номер 26-00-653
Дата на внасяне 30.06.2004
Становище по заданието Становище по заданието Дата на отговор 09.07.2004
Оценяване Оценяване на качеството на доклада по ОВОС Оценяване на качеството на доклада по ОВОС Дата на получаване на искането за издаване на решение по ОВОС 20.10.2004
Характер на оценката на ДОВОС положителна
Характер на оценката на ДОСВ неприложимо
Характер на НДНТ неприложимо
Оценка на качеството на ДОВОС, ДОСВ и НДНТ № на писмо ОВОС-2015
Дата на писмо 01.11.2004
Писмо
Засегнати страни Засегнати страни Област Враца
Община Мездра
Населено място Очиндол
Засегнати страни Област София
Община Своге
Населено място Оплетня
Обществено обсъждане Обществено обсъждане Уведомяване на компетентния орган за обществено обсъждане Дата на получаване 19.11.2004
Лице за контакти Пламен Бъчваров
Обществени обсъждания Дата на общественото обсъждане 14.12.2004
Място и час заседателна зала на община Своге; 16:30 часа
Обществени обсъждания Дата на общественото обсъждане 15.12.2004
Място и час салона на община Мездра;16:30 часа
Обява Дата на обявата 11.11.2004
Оповестяване в. Сега
Обява
Обява Дата на обявата 10.12.2004
Оповестяване в. Сега
Обява
Документация Документация по ОВОС
Становище на възложителя след обществено обсъждане Дата на представяне на компетентния орган 23.12.2004
Становище
Решение Заседание на ВЕЕС/ЕЕС Заседание на ВЕЕС/ЕЕС Дата на заседанието 27.01.2005
Експертен съвет ВЕЕС
Решение по ОВОС Решение № на решение 1-1/2005
Дата на решението 10.02.2005
Характер на решението одобряване
Прилагане на НДНТ неприложимо
Дата на влизане в сила 25.02.2005
Решение
Предоставяне и оповестяване на решението Дата на публикуване в средства за масова информация 15.02.2005
Публикувано в средства за масова информация в. "24 часа"или "Труд"
Обжалвания на Решението Обжалвано пред Върховен административен съд
Дата на обжалване 10.03.2005
Дело № 2383/2005
Резултат от обжалване Жалбата е оттеглена
Жалбоподател Община Своге
Решение на органа по обжалване