Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име "Мира ЕЛ" ООД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение "Изграждане на МВЕЦ"
Входящ номер 2332
Дата 22.10.2008
Местоположение Област Габрово
Община Севлиево
Населено място Душево
№ на имоти 026061
Местоположение (допълнение) № на имоти
Географски данни
Компетентен орган Номер на досие ВТ-ОВОС-104-2008
Компетентен орган РИОСВ-Велико Търново
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование "Изграждане на МВЕЦ"
Уведомление
Дата на получаване 22.10.2008
Внесено в РИОСВ-Велико Търново
Орган по одобряване Община Севлиево
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Попада в защитена зона/зони
В близост до защитена зона/зони
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на процедура по преценяване
Позиции по Приложение 1 от ЗООС
Позиции по Приложение 2 от ЗООС 3. з)
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 04.11.2008
Писмо
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 27.11.2008
Искане
Информация за преценяване
Решение Решение № на решение ВТ-123-ПР/2008
Дата на решението 18.12.2008
Поискана ли е ОВОС не
Решение
Предоставяне и оповестяване на решението Дата на предоставяне на възложителя 18.12.2008
Писмо за предоставяне на възложителя