Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име „СИРИУС 2017“ ЕООД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, в ПИ 1208, кв.114, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян
Входящ номер КПД-11-695
Дата 15.08.2017
Местоположение Област Смолян
Община Неделино
Населено място Неделино
Район регулация
№ на имоти ПИ 1208, кв.114, землище на гр. Неделино
Местоположение (допълнение) № на имоти
Данни от Натура 2000 Номер на решение по ОС Вътрешно становище за допустимост
Компетентен орган Номер на досие СМ-2017-047
Компетентен орган РИОСВ-Смолян
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, в ПИ 1208, кв.114, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян
Уведомление
Дата на получаване 15.08.2017
Внесено в РИОСВ-Смолян
Орган по одобряване Община Неделино
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Допустимост на ИП Допустимо
Поискано ли е ДОСВ не
Попада в защитена зона/зони
В близост до защитена зона/зони BG0000372 Циганско градище
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Поискана допълнителна информация Поискана допълнителна информация Основание за изискването на допълнителната информация чл.5, ал.4 от Наредбата за ОВОС
Допълнителна информация Дата на получаване 05.09.2017
Допълнителна информация
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на процедура по преценяване
Позиции по Приложение 1 от ЗООС
Позиции по Приложение 2 от ЗООС 7. б)
Подлежи на процедура по издаване на КР не
Разширение или изменение не
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 07.09.2017
Писмо
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 04.01.2018
Искане
Информация за преценяване