Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име ЕТ „Силвия Кацарова – Венци“
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение Строителство на открити рудници за добив на скално-облицовъчни материали на площ 204334кв.м., на находище „Фъргово“, участъци „Брезите“, „Кърпово“ и „Тиклата“ в землището на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград
Входящ номер КПД-11-913
Дата 06.10.2017
Местоположение Област Благоевград
Община Сатовча
Населено място Фъргово
Район участъци „Брезите“, „Кърпово“ и „Тиклата“
Местоположение (допълнение) № на имоти
Данни от Натура 2000 Номер на решение по ОС Вътрешно становище за допустимост
Компетентен орган Номер на досие СМ-2017-053
Компетентен орган РИОСВ-Смолян
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование Строителство на открити рудници за добив на скално-облицовъчни материали на площ 204334кв.м., на находище „Фъргово“, участъци „Брезите“, „Кърпово“ и „Тиклата“ в землището на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград
Дата на получаване 06.10.2017
Внесено в РИОСВ-Смолян
Орган по одобряване Министерство на Енергетиката и Община Сатовча
Становищa от БД Становищa от БД Компетентна БД БДЗБР
Допустимост на ИП Допустимо
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Допустимост на ИП Допустимо
Поискано ли е ДОСВ не
Попада в защитена зона/зони
В близост до защитена зона/зони BG0001030 Родопи - Западни
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Поискана допълнителна информация Поискана допълнителна информация Основание за изискването на допълнителната информация Писмо на БДЗБР-Благоевград
Допълнителна информация Дата на получаване 24.11.2017
Допълнителна информация
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на процедура по преценяване
Позиции по Приложение 1 от ЗООС
Позиции по Приложение 2 от ЗООС 2. а)
Подлежи на процедура по издаване на КР не
Разширение или изменение не
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 04.12.2017
Писмо
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 09.01.2018
Искане
Информация за преценяване