Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име „Петро - Г“ ООД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение „Кланичен пункт с транжорна към съществуващ овчарник“, в УПИ Х – Овчарник и УПИ ХI – Овчарник 016099, в кв.23 по плана на с Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян
Входящ номер КПД-11-956
Дата 23.10.2017
Местоположение Област Смолян
Община Чепеларе
Населено място Орехово
Район бивш стопански двор
№ на имоти УПИ Х – Овчарник и УПИ ХI – Овчарник 016099, в кв.23
Местоположение (допълнение) № на имоти
Данни от Натура 2000 Номер на решение по ОС Вътрешно становище за допустимост
Компетентен орган Номер на досие СМ-2017-057
Компетентен орган РИОСВ-Смолян
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование „Кланичен пункт с транжорна към съществуващ овчарник“, в УПИ Х – Овчарник и УПИ ХI – Овчарник 016099, в кв.23 по плана на с Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян
Уведомление
Дата на получаване 23.10.2017
Внесено в РИОСВ-Смолян
Орган по одобряване Община Чепеларе
Становищa от БД Становищa от БД Компетентна БД БДИБР
Допустимост на ИП Допустимо
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Допустимост на ИП Допустимо
Поискано ли е ДОСВ не
Попада в защитена зона/зони
В близост до защитена зона/зони BG0001030 Родопи - Западни
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Поискана допълнителна информация Поискана допълнителна информация Основание за изискването на допълнителната информация Във връзка с писмо на БД ИБР за допълнителна информация по чл.4а, ал.3, т.7
Допълнителна информация Дата на получаване 30.11.2017
Допълнителна информация
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на процедура по преценяване
Позиции по Приложение 1 от ЗООС
Позиции по Приложение 2 от ЗООС 7. е)
Подлежи на процедура по издаване на КР не
Разширение или изменение не
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 28.12.2017
Писмо
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 10.01.2018
Искане
Информация за преценяване
Решение Решение № на решение СМ-005-ПР/2018г.
Дата на решението 27.03.2018
Поискана ли е ОВОС да
Поискана ли е ОСВ не
Дата на влизане в сила 16.04.2018
Решение
Предоставяне и оповестяване на решението Дата на предоставяне на възложителя 27.03.2018
Писмо за предоставяне на възложителя
Дата на получаване от възложителя 30.03.2018
Дата на публикуване на интернет страницата на МОСВ 27.03.2018
Дата на публикуване на информационното табло 27.03.2018
Дата на предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване 27.03.2018
Писмо за предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване
Информиране на общини, кметства и други Възложителят, Община Чепеларе, Кметство Орехово, БДИБР - Пловдив