Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име „ЕС ТИ КЪМПАНИ“ ЕООД,
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение „Фабрика за производство на шоколадови изделия“ в ПИ № 004011 в землището на с.Осина, общ. Сатовча, обл. Благоевград.“
Входящ номер КПД-11-939
Дата 14.11.2018
Местоположение Област Благоевград
Община Сатовча
Населено място Осина
Район м.Голямо Блато
№ на имоти ПИ 0040011
Местоположение (допълнение) № на имоти
Компетентен орган Номер на досие СМ-2018-028
Компетентен орган РИОСВ-Смолян
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование „Фабрика за производство на шоколадови изделия“ в ПИ № 004011 в землището на с.Осина, общ. Сатовча, обл. Благоевград.“
Уведомление
Дата на получаване 14.11.2018
Внесено в РИОСВ-Смолян
Орган по одобряване Община Сатовча
Становищa от БД Становищa от БД Компетентна БД БДЗБР
Допустимост на ИП Допустимо
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Допустимост на ИП Допустимо
Поискано ли е ДОСВ не
Попада в защитена зона/зони
В близост до защитена зона/зони BG0001030 Родопи - Западни
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на процедура по преценяване
Позиции по Приложение 1 от ЗООС
Позиции по Приложение 2 от ЗООС 7. д)
Подлежи на процедура по издаване на КР не
Разширение или изменение не
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 26.11.2018
Писмо
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 29.11.2018
Искане
Информация за преценяване
Решение Решение № на решение СМ-026-ПР/2018г.
Дата на решението 27.12.2018
Поискана ли е ОВОС не
Поискана ли е ОСВ не
Решение
Предоставяне и оповестяване на решението Дата на предоставяне на възложителя 27.12.2018
Писмо за предоставяне на възложителя
Дата на публикуване на интернет страницата на МОСВ 27.12.2018
Дата на публикуване на информационното табло 27.12.2018
Дата на предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване 27.12.2018
Писмо за предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване
Информиране на общини, кметства и други Община Сатовча, Кметство Осина, БДИБР-Пловдив, БДЗБР-Благоевград и Възложителят