Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име "ЧЕЗ Разпределение България" АД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение „Външно електрозахранване НН на „Търговски обект“ в УПИ VII-555, кв. 45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“
Входящ номер 4436
Местоположение Област Благоевград
Община Гърмен
Населено място Дъбница
Местоположение (допълнение) № на имоти
Компетентен орган Номер на досие БД-ОВОС-03-2019
Компетентен орган РИОСВ-Благоевград
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование „Външно електрозахранване НН на „Търговски обект“ в УПИ VII-555, кв. 45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“
Уведомление
Дата на получаване 27.12.2018
Внесено в РИОСВ-Благоевград
Орган по одобряване Община Гърмен
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Допустимост на ИП Допустимо
Поискано ли е ДОСВ не
Попада в защитена зона/зони
В близост до защитена зона/зони BG0002076 Места
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на процедура по преценяване
Позиции по Приложение 1 от ЗООС
Позиции по Приложение 2 от ЗООС 3. б)
Подлежи на процедура по издаване на КР не
Разширение или изменение не
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 11.01.2019
Писмо
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 05.02.2019
Искане
Допълнителна информация Допълнителна информация Поискана на 07.02.2019
Внесена на 13.02.2019
Допълнителна информация
Решение Решение № на решение БД-34-ПР/2019
Дата на решението 19.04.2019
Поискана ли е ОВОС не
Поискана ли е ОСВ не
Решение
Предоставяне и оповестяване на решението Дата на предоставяне на възложителя 19.04.2019
Писмо за предоставяне на възложителя
Дата на публикуване на интернет страницата на МОСВ 22.04.2019
Дата на публикуване на информационното табло 22.04.2019
Дата на предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване 19.04.2019
Писмо за предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване
Информиране на общини, кметства и други Кметство с. Дъбница