Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име „Топлофикация София“ ЕАД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък
Входящ номер 26-00-8305
Дата 09.08.2013
Местоположение Област София-град
Община Столична
Населено място София
Компетентен орган Номер на досие СО-ОВОС-2-2015
Компетентен орган РИОСВ-София
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък
Уведомление
Дата на получаване 09.08.2013
Внесено в РИОСВ-София
Становище от „Натура 2000“ Становище от „Натура 2000“ Поискано ли е ДОСВ не
Попада в защитена зона/зони
В близост до защитена зона/зони BG0002004 Долни Богров - Казичене
Попада в защитена територия/територии
В близост до защитена територия/територии
Поискана допълнителна информация Поискана допълнителна информация Основание за изискването на допълнителната информация Представената информация не дава пълна яснота по отношение на предвижданията на инвестиционното предложение
Допълнителна информация Дата на получаване 23.09.2013
Допълнителна информация
Процедура Процедура Приложима процедура Подлежи на задължителна ОВОС
Позиции по Приложение 1 от ЗООС 2.1.
Позиции по Приложение 2 от ЗООС
Подлежи на процедура по издаване на КР да
Разширение или изменение не
Отговор на уведомление Отговор на уведомление Дата на отговор 09.10.2013
Писмо
Консултации Задание за ОВОС Задание за ОВОС Входящ номер 26-00-8305
Дата на внасяне 19.12.2013
Становище по заданието Становище по заданието Дата на отговор 13.03.2014
Оценяване Оценяване на качеството на доклада по ОВОС Оценяване на качеството на доклада по ОВОС Дата на получаване на искането за издаване на решение по ОВОС 09.10.2014
Характер на оценката на ДОВОС положителна
Характер на НДНТ потвърждава
Оценка на качеството на ДОВОС, ДОСВ и НДНТ № на писмо 26-00-9207
Дата на писмо 29.01.2015
Писмо
Засегнати страни Засегнати страни Област София-град
Община Столична
Населено място София
Район Искър
Засегнати страни Област София-град
Община Столична
Населено място София
Район Сердика
Обществено обсъждане Обществено обсъждане Уведомяване на компетентния орган за обществено обсъждане Дата на получаване 01.06.2015
Лице за контакти Васил Петров
Обществени обсъждания Дата на общественото обсъждане 08.07.2015
Място и час сградата на район „Искър“, 11,30 часа
Обществени обсъждания Дата на общественото обсъждане 08.07.2015
Място и час сградата на район „Сердика“, 16,30 часа
Обществени обсъждания Дата на общественото обсъждане 10.07.2015
Място и час Столична община, 11,30 часа
Обява Дата на обявата 01.06.2015
Оповестяване вестниците „Новинар“, „24 часа“ и „Софийски вестник“
Обява
Документация Документация по ОВОС
Резултат от обществено обсъждане Постъпили становища и предложения
Решение Заседание на ВЕЕС/ЕЕС Заседание на ВЕЕС/ЕЕС Дата на заседанието 26.08.2015
Експертен съвет ЕЕС
Решение по ОВОС Решение № на решение СО - 03 - 03/2015 г.
Дата на решението 28.08.2015
Характер на решението одобряване
Прилагане на НДНТ потвърдено
Решение
Предоставяне и оповестяване на решението Дата на предоставяне на възложителя 28.08.2015
Писмо за предоставяне на възложителя
Дата на получаване от възложителя 31.08.2015
Дата на публикуване на интернет страницата на МОСВ 28.08.2015
Дата на предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване 28.08.2015
Писмо за предоставяне на органа по прилагане и приемане/одобряване/утвърждаване
Решение за предварително изпълнение № на решение СО - 03 - 03/2015 г.
Дата на решението 28.08.2015
Обжалвания на Предварително изпълнение Обжалвано пред Административен съд - София град
Дата на обжалване 31.08.2015
Жалбоподател Сдружение Независим обществен контрол, Национално сдружение за защита собствениците на имоти, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“
Обжалвания на Решението Обжалвано пред Административен съд - София град
Дата на обжалване 31.08.2015
Жалбоподател Сдружение Независим обществен контрол, Национално сдружение за защита собствениците на имоти, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“, Екологично сдружение „За Земята“